Available for borrowing.

( 3 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Ketokohan Al‐Ghazzali dalam Bidang Logik

by Mohd Fauzi Hamat

Publisher - University of Malaya Press

Category - Religion

Al‐Ghazzali menjadi perintis kepada usaha mempertaut disiplin ilmu Islam dengan disiplin Logik yang menjadi manhaj kepada Falsafah Greek. Penolakan beliau terhadap beberapa aspek falsafah yang dilihatnya tidak serasi dengan ajaran akidah Islam tidak menghalangnya untuk menggerakkan usaha murni ini yang lahir daripada tanggapan positif beliau terhadap disiplin Logik yang merupakan manhaj warisan peninggalan Aristotle dan sesetengah buah fikiran kumpulan Stoik. Usaha beliau ini telah diserlahkannya menerusi penghasilan kitab al‐Mustasfa min ‘Ilm al‐Usul (Saripati Perundangan Islam).

Please login to borrow the book.